ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 61/2015

Lars Brandau

DDV

čislo 2015/61 - 08.02.2018

Nejprve velký respekt těm, kteří se v posledních týdnech a měsí­cích museli zabývat implementací regulačních změn. Zatímco v Berlíně nebylo po dobu 15 let vybudováno žádné le­tiště, finanční odvětví v podstatě hladce zpracovalo nejkomplexněj­ší evropský regulační balíček. Ne­zbývá než doufat, že všechna tato práce skutečně byla ve prospěch transparentnosti a ochrany inves­torů, a že také v Německu může nakonec vzniknout skutečně udr­žitelná "kultura" cenných papírů. Jinak může být začátek roku označen jako kontrolovaná eufo­rie. Současný růst akciových trhů trvá více než osm let a dosáhl tak vyzrálého stadia. Velmi uvolněná měnová politika centrálních bank přispěla k tržnímu vyčerpání a vy­tvořila podmínky pro tvorbu "bub­lin". To je důvod, proč se mnozí odborníci obávají nadcháze­jící korekce akciových trhů a radí k opatrnosti. Přestože v dlouhodobém horizontu není téměř možné nezohlednit produkty kapitálového trhu, stále se v současnosti nabízí otázka, jak mohou investoři zajistit svá stávající portfolia proti krizím. Při zodpovězení této otázky je opět zřejmé, že strukturované cenné papíry nejsou problémem, ale ře­šením. Především v obtížných tržních fázích mohou certifikáty plně vyu­žít svých výhod. Slouží jako diver­zifikace v portfoliích a díky šikov­né alokaci mohou udržet portfolio ve správném směru. Investiční certifikáty a také pákové produkty jsou vhodné pro zajištění portfolia cenných papírů a umožní jejich optimální vyvážení. Mimochodem, většina inves­torů, kteří se na trzích sami roz­hodují, se v minulosti přizpůsobila složitějším scénářům. V Německu je více než třetina drobných in­vestorů toho názoru, že v příštích šesti měsících bude mnohem ob­tížnější splnit svá vlastní výnoso­vá očekávání. Přesně 36 procent respondentů očekává, že dosažení stanove­ných výnosů bude v tomto roce o něco obtížnější. Tedy 70 procent dotázaných si myslí, že realizace vlastních výnosových očekávání bude obtížnější a zdlouhavější.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 61/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt