ZERTIFIKATEJOURNAL

Disclaimer

Autorská práva

Veškerý obsah této webové stránky jakož i všechny publikace vydané pod názvem "ZertifikateJournal" jsou autorsky chráněny a není umožněno je dále volně rozmnožovat a dále rozšiřovat. Bez předem získaného písemného povolení vydavatele není dovoleno rovněž dodatečné pozměňování dokumentů, šíření jejich rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, at' již v tištěné nebo elektronické podobě nebo jejich dalších komerčních využití. Rovněž při využití materiálů k citacím je nutné odkázat na příslušný zdroj.

 

Upozornění na rizika

Veškerý obsah ZertifikateJournal byl připraven v dobré víře s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace této webové stránky, za kompetentnost, včasnost, přenosnost a za správnost publikovaných informací nenese vydavatel žádnou odpovědnost. Data, investiční doporučení a informace obsažené v ZertifikateJournal a obsah této webové stránky nesmí být považovány za nabídku k nákupu nebo prodeji.

Vlastníci webových stránek, pro které na této webové stránce existuje hyperlink, nenesou výhradní odpovědnost za všechny relevantní obsahy, jakož i za prodej obsažených produktů. Souhlas poskytovatele nebo majitele webové stránky, který se na této webové stránce objeví, nemůže být interperetován tak, že se jedná o doporučení. Na obsah nebo design webových stránek třetí strany nemůže být uplatňován žádný vliv; ZertifikateJournal se výslovně distancuje od obsahu, který by mohl mít potenciální souvislost s trestním právem či zákonnou odpovědností, nebo který obsahuje investiční doporučení. ZertifikateJournal nenese žádnou odpovědnost za škody nebo poškození následkem používání obsahu poskytnutého na webových stránkách třetích stran. Otevření odkazu na webové stránky třetích stran je prováděno na vlastní riziko uživatele.

 

 

Ochrana osobních údajů 

Převážnou většinu informací zveřejňovaných na této webové stránce získá uživatel bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, email), mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem či k interním statistickým účelům apod. Žádné poskytnuté osobní údaje však nemohou být bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

 EUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt